Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

na používanie portálu

prevádzkovaného spoločnosťou Smart Chance, s. r. o. so sídlom v Bratislave, Kopčianska č. 8,10, IČO 46 039 392, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro vo vložke číslo 70823/B

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom portálu www.testovat.sk (ďalej len “portál” v príslušnom gramatickom tvare) a zároveň poskytovateľom služieb na tomto portále je spoločnosť Smart Chance, s.r.o, so sídlom Kopčianska 8,10, 851 01 Bratislava, IČO 46 039 392, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 70823/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Portál je verejným internetovým portálom, ktorý poskytuje fyzickým a/alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ v príslušnom gramatickom tvare“) na komerčné aj nekomerčné účely služby on-line systému, umožňujúceho sprístupnenie a vypĺňanie psychologických a iných diagnostických, psychometrickýcha analytických testov a dotazníkov slúžiacich na hodnoenie osôb a zaistenie ich automatického spracovania – vyhodnocovania na základe informácií (dát) vložených užívateľom, resp. osobami, ktorým užívateľ vkladanie týchto informácií umožnil. Portál ponúka možnost zakúpiť si testy, vyplnenie testov, prezeranie výsledkov v závislosti na užívateľskej úlohe a jej prístupových práv.
 3. Poskytovanie skužieb je odplatné v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”).
 4. Povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené v týchto VOP.

  II. Registrácia používateľa

 1. Registrácia užívateľa je povinná.
 2. Zaregistrovaním užívateľ súhlasí s týmito VOP a Cenníkom a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Informácie, ktoré užívateľ vyplní na portále v registračnom formulári, musia byť pravdivé a v súlade so skutočnosťou. Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov opraviť tieto údaje v profile užívateľa bezodkladne, najneskôr do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

III. Zrušenie registrácie užívateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu užívateľa a nesprístupniť danému užívateľovi prístup k využívaniu služieb na portále. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľa alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto VOP a/alebo všeobecne záväzné platné právne predpisy Slovenskej republiky. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť už registrovaného užívateľa kedykoľvek podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu a bez nároku na akúkoľvek finančnú alebo inú kompenzáciu.
 2. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom.
 3. Registráciu môže zrušiť prevádzkovateľ automaticky potom, ako sa užívateľ neprihlási na portál v priebehu 6 mesiacov odo dňa posledného odhlásenia ani raz neprihlási na portál.
 4. Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom na portál po neobmedzene dlhú dobu.

  IV. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie užívateľa môže užívateľ vstupovať do svojho užívateľského rozhrania na internetovej adrese www.testovat.sk. Zo svojho užívateľského rozhrania môže užívateľ najmä využívať jednotlivé nástroje služby (testy, dotazníky, hodnotenia), importovať dáta (vrátane dát o hodnotených subjektoch), zasielať elektronické pozvánky hodnoteným subjektom, tlačiť a archivovať výstupy zo služby a vykonávať správu užívateľských práv (ďalej len „užívateľský účet“).
 2. Užívateľský účet užívateľa bude sprevádzkovaný po vykonaní registrácie užívateľa a prijatí regitrácie prevádzkovateľom.
 3. Užívateľ je povinnný kontaktovať prevádzkovateľa pri zmene svojich fakturačných údajov. V opačnom prípade má sa za to, že fakturačné údaje uvedené užívateľom sú správne.
 4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (adresou elektronickej pošty) a heslom. Užívateľ je vo vlastnom záujme povinnný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutých pre vstup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany užívateľa.
 5. Prevádzkovateľ môže užívateľovi znemožniť využívať užívateľský účet a službu, a to predovšetkým v prípade, ak užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce pre neho z týchto VOP.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa, resp. tretích osôb.
 7. Prevádzkovateľ môže užívateľovi zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, ak užívateľ svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu viac ako šesť (6) mesiacov alebo v prípade, ak užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP.

  V. Odplata za poskytovanie služieb

 1. Poskytovanie služieb je odplatné.
 2. Za poskytnutie služby prináleží prevádzkovateľovi odmena podľa cenníka prevádzkovateľa účinného k dňu poskytnutia služby. Výška odmeny závisí od druhu a rozsahu poskytnutej služby (druh testov, rozsah služieb poskytnutých poskytovateľom, počet testovaných osôb) a je uvedená pri každom druhu služby .
 3. Platba sa uskutoční bankovým prevodom z účtu užívateľa na účet prevádzkovateľa vyplnením príslušného formulára a odoslaním platby, alebo platobnou kartou prostredníctvom služby Card Pay. Zaplatením ceny dochádza medzi prevádzkovateľom a užívateľom k uzavretiu dohody o cene podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
 4. Po obdržaní platby v plnej výške umožní prevádzkovateľ užívateľovi prístup k zaplatenej službe.
 5. Po obdržaní platby vystaví a zašle prevádzkovateľ užívateľovi faktúru – daňový doklad.

  VI. Poskytovanie služieb

 1. Službu nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia okolnosti na strane užívateľa alebo na strane tretích osôb (najmä v prípade výpadku v dodávke elektrickej energie, v prípade výpadku dátovej siete, v prípade iných porúch spôsobených tretími osobami alebo v prípade zásahov tzv. vyššej moci). V takomto prípade nemá užívateľ žiadne právo na náhradu prípadnej škody, resp. ušlého zisku alebo akejkoľvek finančnej a/alebo inej náhrady.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepravidelne, podľa svojho uváženia a možností vykonávať opatrenia smerujúce k zamedzeniu výpadkov, obmedzení, prerušenia nebo zníženia kvality služby. V súvislosti s touto povinnosťou môže prevádzkovateľ vykonávať plánované i neplánované odstávky v poskytovaní služby za účelem kontroly, údržby alebo výmeny hardware, prípadne nastavenie alebo zmenu software alebo iných počítačových programov.
 3. V prípade, že k prerušeniu v poskytovaní služby dôjde z dôvodov na strane užívateľa, je užívateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady vynaložené na odstránenie tohoto prerušenia. V prípadoch prerušenia z iných dôvodov než sú dôvody na strane užívateľa, znáša náklady spojené s odstraňovaním prerušenia v poskytovaní služby prevádzkovateľ.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať služby prostredníctvom tretích osôb.

  VII. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je oprávnený v rámci zaplatenej služby umožniť využitie tejto služby také tretím osobám. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že tretia osoba, ktorej užívateľ umožnil využitie služby, bude pri využívaní služby dodržiavať povinnosti užívateľa vyplývajúce z týchto VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov. Za porušenie týchto povinností zodpovedá užívateľ poskytovateľovi, ako by ich porušil sám. V prípade, že táto tretia osoba spôsobí prevádzkovateľovi škodu, zaväzuje sa užívateľ túto škodu prevádzkovateľovi nahradiť.
 2. Užívateľ nesmie užívateľský účet a službu využívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval v užívaní tejto služby iných klientov prevádzkovateľa alebo inak neprimerane obmedzoval prevádzkovateľa.
 3. Užívateľ nesmie v rámci služby ukladať informácie a/alebo umožniť prenos informácií, ktorých obsah je v rozpore so všeoobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Užívateľ nesmie v rámci služby rozosielať nevyžiadané obchodné informácie ani službu využívať pre iné odoslelanie nevyžiadanej elektronickej pošty (spam).
 5. Užívateľ nesmie v rámci služby šíriť počítačové vírusy.
 6. Užívateľ nesmie pri využívaní služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohly mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu či iných užívateľov internetu. Užívateľ nesmie službu využívať tým spôsobom, ktorý by mohol viest k preťaženiu internetu.
 7. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah informácií ukladaných užívateľom v rámci využívania služby. Užívateľ berie ďalej na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za protiprávne úkony užívateľa urobené v rámci služby (napr. porušenie práv na ochranu osobnosti) a že prevádzkovateľ je prípadne povinnný odstrániť protiprávne informácie uložené užívateľom alebo inými osobami v súvislosti so službou, ak sa dozvie o ich protiprávnosti.
 8. Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portále sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, t.j. žiadnym spôsobom nesmie:
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebosociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  • odosielať príspevky s erotickým obsahom;
  • propagovať detskú pornografiu;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jejpredstaviteľov;
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvekfyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
  • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov naliečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti,chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp.akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
  • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je vrozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy otreťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťomsubjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
  • šíriť poplašné správy alebo nespôsobiť iné nebezpečenstvo vážnehoznepokojenia šírením nepravdivých údajov;
  • obchádzať vyššie uvedené zákazy;
  • propagovať a podporovať inú činnosť, ktorá sa v zmysle ustanovenízákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov považuje za trestnú,
  • vyhotovovať, prenášať alebo ukladať elektronické kópie materiálov chránených právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv.
 9. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov alebo iné osoby. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nesmie na portále propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi. Užívateľ taktiež nie je oprávnený vytvárať duplicitné užívateľské účty a registrovať viacero osôb.
 10. Užívateľ je pri využívaní služieb na portále povinný dodržiavať právne predpisy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto predpisoch, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov užívateľa) orgánom činným v trestnom konaní alebo inak oprávneným orgánom v zmysle platných právnych predpisov.
 11. Užívateľ nesmie na portál pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.
 12. Prístup k službe je zabezpečený užívateľským menom a heslom užívateľa. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách nevyhnutných pre prístup k službe.
 13. Užívateľ alebo iná osoba využívajúca službu so súhlasom užívateľa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa využívať dotazníky, testy a další nástroje sprístupnené v rámci služby pre akékoľvek iné potreby okrem potrieb vlastných. Najmä však nesmie kópie dotazníkov, testov a ďalších nástrojov sprístupnených v rámci služby poskytovať tretím osobám.
 14. Užívateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.
 15. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedenýchv týchto VOP a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

  VIII. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním portálu. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania portálu.
 2. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portále okrem povinností uvedených v týchto VOP žiadne iné ďalšie povinnosti.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serverov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním služieb na portále.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na portále na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku portálu bez informovania užívateľa vopred, s čím užívateľ súhlasí.

  IX. Ochrana osobných údajov užívateľa

 1. Registráciou užívateľ potvrdzuje, že všetky údaje ktoré vyplnil pri registrácií sú pravdivé a berie na vedomie, že je povinnný bez zbytočného odkladu do užívateľského účtu uviesť akúkoľvek zmenu v osobných údajoch.
 2. Pri ochrane osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Bezpečnostným projektom prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov spracúvaných v bezpečnostných systémoch, Bezpečnostnými opatreniami pre manipuláciu s osobnými údajmi v informačných systémoch a Bezpečnostnými opatreniami pre riadenie spracúvania osobných údajov.
 3. V prípade, že užívateľ poskytne pri registrácii údaje, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”), svojou registráciou udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi súhlas v súlade § 4 ods. 3 písm. d) a § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb užívateľovi na portále a na evidenciu.
 4. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o akciách prevádzkovateľa. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 5. Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a ďalej meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty a telefónne čísla ďalších osôb, ktorým užívateľ udelí uživateľské práva k zaplatenej službe (ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“).
 6. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, a to pre účely vedenia užívateľského účtu, pre účely identifikácie užívateľa ako oprávnenej osoby a pre účely zasielania informaácií a obchodných oznámení prevádzkovateľom.
 7. Spracovaním osobných údajov užívateľa môže prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa. Osobné údaje užívateľa nebude prevádzkovateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu užívateľa poskytovať tretím osobám.
 8. Užívateľ potvrdzuje a vyhlasuje, poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že se jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 9. V prípade, že by sa užívateľ domnieval, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ (čl. IX bod 7 týchto VOP) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobm, který je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života užívateľa alebo v rozpore so zákonom, môže:- požiadať prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  – požadovať, aby prevádzovateľ alebo spracovateľ odstránil protiprávny stav.
 10. Ak užívateľ požiada o informáciu o spracovaní svojch osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Prevádzkovateľ však má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 11. Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo spoločnosťou prevádzkovateľa na adresu užívateľa a ďalej tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií a oznámení na adresu užívateľa.

X. Ochrana osobných údajov tretích osôb

 1. Za ochranu osobných údajov poskytnutých tretími osobami užívateľovi, zodpovedá užívateľ v plnom rozsahu sám a užívateľ je povinný tieto osobné údaje chrániť a spracovávať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. V prípade, že v súvislosti s využitím služby bude zo strany prevádzkovateľa alebo z podnetu prevádzkovateľa dochádzať k spracovaniu osobných údajov tretích osôb (predovšetkým hodnotených subjektov) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Bezpečnostného projektu prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov spracúvaných v bezpečnostných systémoch, Bezpečnostnými opatreniami pre manipuláciu s osobnými údajmi v informačných systémoch a Bezpečnostnými opatreniami pre riadenie spracúvania osobných údajov užívateľ berie na vedomie, že je povinný pri ochrane a spracovaní osobných údajov hodnotených subjektov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 3. Pre účely ochrany a spracovania osobných údajov hodnotených osôb sa za osobné údaje hodnotených osôb považujú informácie týkajúce sa fyzických osôb, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov a ktoré boli užívateľom uložené do pamäte servera, na ktorom je služba poskytovaná, v súvislosti s poskytovaním služby.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že ak prevádzkovateľ zistí, že užívateľ porušuje svoje povinnosti pri ochrane a spracovávaní osobných údajov, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane osobných údajov, má prevádzkovateľ právo zrušiť užívateľovi jeho užívateľský účet a poskytovanie služieb ukončiť.
 5. Prevádzkovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu užívateľa oznamovať osobné údaje hodnotených osôb tretím osobám.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať v základnom rozsahu opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom hodnotených osôb, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov hodnotených osôb.
 7. Prevádzkovateľ zabezpečí v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informovanosť svojich zamestnancov a ďalších dotknutých osôb pracujúcich s osobnými údajmi hodnotených osôb o tom, že tieto osobné údaje je potrebné uchovávať v tajnosti a neposkytovať ich tretím osobám.

  XI. Ochrana informácií

 1. Pokiaľ sa prevádzkovateľ a užívateľ nedohodnú písomnou formou inak, považujú se za dôverné všetky informácie, ktoré sú, alebo by mohli byť, súčasťou obchodného tajomstva prevádzkovateľa.
 2. Užívateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách. Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa dôverné informácie využiť pre seba alebo tretie osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ a užívateľ sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť aj o ďalších skutočnostiach, ktorých zverejnenie vo vzťahu k tretím osobám by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena druhej strany alebo jej obchodných partnerov a klientov.
 4. Za dôverné informácie podľa tohoto článku sa nepovažujú tie informácie, ktoré sa stali verejne známymi bez zavinenia druhej strany.

  XII. Doručovanie

1. Akákoľvek korešpondencia súvisiaca s poskytovaním služieb musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Užívateľovi môže byť doručované tiež prostredníctvom užívateľského účtu. V prípade doručovania elektronickou poštou sa užívateľovi doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

2. Akákoľvek korešpondencia je doručená:

– v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server došlej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

– v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

– v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzetia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) odmietne zásielku prevziať,

– v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj uplynutím lehoty desať (10) dní odo dňa uloženia zásielky, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

– v prípade doručovania prostredníctvom užívateľského účtu uplynutím lehoty desať (10) dní odo dňa vloženia správy do užívateľského účtu užívateľa.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktoré vzniknú v súvislosti so službami podľa týchto VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom. Všetky spory z týchto právnych vzťahov, pokiaľ nebude možné vyriešiť ich cestou zmieru, budú rozhodovať miestne príslušné slovenské súdy.
 2. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa postúpiť práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých pri poskytovaní služieb podľa týchto VOP na tretiu osobu.
 3. Použitím portálu užívateľ vyslovuje svoj súhlas s týmito VOP a udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, v zmysle Bezpečnostného projektu prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov spracúvaných v bezpečnostných systémoch, Bezpečnostných opatrení pre manipuláciu s osobnými údajmi v informačných systémoch a Bezpečnostných opatrení pre riadenie spracúvania osobných údajov.
 4. Znenie týchto VOP je prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastného uváženia meniť alebo dopĺňať. Ak dôjde k zmene VOP, platná a účinná je vždy posledná verzia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Vyslovením súhlasu s novou verziou VOP užívateľom strácajú predchádzajúce VOP účinnosť. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene VOP informovať užívateľov. VOP sú k dispozícii užívateľom na internetovej stránke www.testovat.sk.
 5. Ak sa v podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto neplatných ustanovení sa použije zákonné ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Cenník služieb prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento Cenník meniť, pričom o zmene nie je povinný informovať užívateľov. Cenník je k dispozícii užívateľom na internetovej stránke www.testovat.sk.
 7. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú : Smart Chance, s.r.o., Kopčianska 8,10 851 05 Bratislava, telefón : +421 2 2071 8717, e-mail : office@smartchance.sk

V Bratislave, dňa 01.11.2015